Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden (elektronisch of op papier) in de zin van art. 6.231 BW.

Fotograaf: de gebruiker I-too Fotografie, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65011015.

Wederpartij: de opdrachtgever (natuurlijke- of rechtspersoon) met wie een overeenkomst is gesloten.

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 van de Auteurswet dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.

 

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen I-too Fotografie en een wederpartij inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

I Offertes

1.1 Alle offertes van de Fotograaf zijn niet bindend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aan een offerte kan bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

1.2 De Fotograaf kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

1.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

1.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is de Fotograaf daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de fotograaf anders aangeeft.

 

1.5 Een samengestelde prijsopgave, verplicht de fotograaf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

II Opdracht (Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst)

2.1 De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij de fotograaf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De fotograaf dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

2.3 De fotograaf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2.4 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren. Doordat fotografie een creatief beroep is, en je als fotograaf afhankelijk bent van omstandigheden en persoonlijke smaak, spreekt het voor zich dat bij een ontevredenheid over de fotokwaliteit of werkwijze de fotograaf geen garanties geeft. Ontevredenheid geeft ook geen ontheffing van de betalingsverplichting die eerder is overeengekomen. Uiteraard doet de fotograaf haar uiterste best om aan de verwachtingen van de opdrachtgever te voldoen.

 

2.5 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf geretourneerd.

 

2.6 De fotograaf heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien de fotograaf dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt. Iedere aansprakelijkheid van de fotograaf voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien de fotograaf derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door de fotograaf mede namens de desbetreffende wederpartij van de fotograaf aanvaard.

 

2.7 De wederpartij dient de fotograaf voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

 

2.8 De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de overeenkomst, tijdig aan de fotograaf worden medegedeeld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de fotograaf zijn verstrekt, heeft de Fotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

2.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2.10 De fotograaf zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, de wederpartij inlichten over de financiële-  en overige consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

111 Annulering

 

3.1 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele wederpartij enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

3.2 Annulering kan alleen op schrift ( post, fax of e-mail). Een mondelinge of telefonische annulering wordt niet geaccepteerd (wel indien het vervolgens schriftelijk wordt bevestigd).

 

Voor het moment van annulering wordt het moment van ontvangst van het annuleringsbericht als uitgangspunt aangehouden. Berichten die na 17.00 uur binnenkomen krijgen de volgende (werk)dag als ontvangstdatum.

 

3.3 Bij annulering tot vier weken voor de startdatum van de opdracht kan kosteloos worden geannuleerd.

 

3.4 Bij annulering vanaf vier weken voor de startdatum van de opdracht tot twee weken voor de startdatum van de opdracht is de wederpartij € 50,= annuleringskosten aan de Fotograaf verschuldigd.

 

3.5 Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de startdatum van de opdracht is de wederpartij 50% van de totale overeengekomen prijs aan de fotograaf verschuldigd met een minimum van € 50,=.

 

3.6 Bij annulering binnen een week voor de startdatum van de opdracht is de wederpartij de volle 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de Fotograaf met een minimum van € 50,=.

 

3.7  Voor workshops of seminars waar afwijkende termijnen of prijzen voor worden gehanteerd, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals deze op dat moment worden vastgesteld door de fotograaf in overleg met de wederpartij. Deze vervangen dan de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

 

 IV Ziekte

4.1 Bij afmelding van de wederpartij vanwege ziekte, binnen de termijn van een week voor aanvang van de opdracht is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij  een medisch attest kan worden overlegd. In dat geval brengt de fotograaf € 50,= administratiekosten in rekening.

 

4.2 De fotograaf behoudt zich het recht voor om locatie, data of lestijden te wijzigen. In overleg met de wederpartij zal naar een voor beide partijen bevredigende oplossing worden gezocht.

 

V Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.

 

VI Licentie

6.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

6.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik in ongewijzigde vorm ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf hebben bedoeld.

 

6.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het artikel 6.2 genoemde exploitatierecht.

 

6.4 Het is de wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

6.5 Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij net bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

 

VII Inbreuk op auteursrecht

7.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 

7.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

VIII Honorarium

8.1 Het honorarium van de Fotograaf is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht en wordt, voor zover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de fotograaf.

 

8.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijk uurtarieven van de fotograaf, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenberamingen met betrekking tot het honorarium zijn exc. BTW tenzij anders overeengekomen.

 

8.3 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening en buitenrechte maakt voor rekening van de wederpartij.

 

8.4 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.

 

Bij het niet of niet tijdig voldoen van de betaling is – na schriftelijke aanmaning – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag na de wettelijke termijn of eerdere datum van opdrachtbevestiging.

 

IX Betalingsvoorwaarden

9.1 Voor het van toepassing zijnde artikel 9 en sub-nummers geldt de dagtekening op de factuur (factuurdatum).

 

9.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door middel van overboeking in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De fotograaf is gerechtigd periodiek te factureren.

 

9.3 Zolang de betaling uitblijft, is de fotograaf niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.

 

9.4 Betaling dient te zijn ontvangen voor datumuitvoering overeenkomst. Indien – na herinnering en aanmaning – betaling alsnog achterwege blijft voor aanvang datum opdracht vervalt deze zonder verschuldigd blijven van de overeengekomen prijs vermeerderd met de wettelijke rente. De vordering zal alsdan uit handen worden gegeven ter incasso, waarbij alle bijkomende kosten (inclusief eventuele kosten voor een rechtelijke procedure) voor rekening van wederpartij komen.

 

9.5 Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan  zijn/haar betalingsverplichtingen, is de wederpartij aansprakelijk voor de door de fotograaf geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling.

 

9.6 De betalingsverplichting van wederpartij gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

 

X Opschorting en ontbinding overeenkomst

 

10.1 Gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opdracht, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

 

10.2 De fotograaf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de fotograaf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van de fotograaf kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

10.3 Voorts is de fotograaf bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de fotograaf kan worden gevergd.

 

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de fotograaf op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de fotograaf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

10.5 Indien de fotograaf enige verplichting opschort of de overeenkomst ontbindt, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

10.6 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de fotograaf gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

10.7 Indien de wederpartij tekort komt in de nakoming van een van de verbintenissen en ontbinding van de overeenkomst door de dienstverlener rechtvaardigt, dan is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

10.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de fotograaf, zal de fotograaf in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Het voorgaande geldt, tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de fotograaf extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de dienstverlener anders aangeeft.

 

10.9 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

10.10 Bij het niet kunnen nakomen van de opdracht door de fotograaf (waaronder ziekte of andere zwaarwegende reden), zal in overleg met de wederpartij een nieuwe datum worden vastgesteld. Op generlei wijze vind restitutie van de overeengekomen prijs plaats.

 

XI Faillissement/surseance

In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de fotograaf vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de fotograaf op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

XII Overmacht 

12.1 De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de fotograaf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. De fotograaf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de fotograaf haar verbintenis had moeten nakomen.

 

12.3 De fotograaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

12.4 Voor zover de fotograaf ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de fotograaf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

XIII Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

13.2 De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

13.3 Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

13.4 De fotograaf is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortkomend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.

 

13.5 Indien derden jegens de fotograaf en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk dan zullen de wederpartij en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

13.6 De aansprakelijkheid van de fotograaf is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

13.7 De fotograaf  is uitsluitend aansprakelijk voor directe (materiële) schade en geen vermogensschade in welke vorm dan en hoedanigheid dan ook.

 

13.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op  schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

13.9 Alle schade, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, door wederpartij toegebracht aan het interieur, het gebouw, werkmateriaal van de fotograaf etc. zal worden verhaald op de wederpartij.

 

13.10 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de wederpartij.

 

XIV Vrijwaring

14.1 De wederpartij vrijwaart de fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de fotograaf toerekenbaar is. Indien de fotograf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden de fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtig zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

XV Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

XVI Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

16.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 

16.2 de wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d van de Auteurswet in acht.

 

16.3Voor iedere inbreuk op deaan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet waaronder het recht op naamsvermelding is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

XVII Intellectuele eigendomsrechten

17.1 De fotograaf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De fotograaf heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

XVIII Toepasselijk recht

18.1 OP alle rechtsbetrekkingen waarbij de wederpartij partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

18.2 De rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van de fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

XIX Vervaltermijn

19.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde ook jegens de fotograaf in verband met het verrichten van werkzaamheden door de fotograaf in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

XX Vindplaats voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden of na te lezen op www.i-too.eu. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de fotograaf.

 

20.4 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Aldus opgemaakt te Maarssen, 1 januari 2018.